ABOUT OUR TEAM JOIN US CONTACT US

ADELPHI

REAL ESTATE MANAGEMENT

บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.)เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคงภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้นักลงทุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทในรูปแบบของกอง REIT

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เสาะหาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ โรงงานคลังสินค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมทั้งการลงทุนแบบ Sale & Leaseback ฯลฯ ให้กองทรัสต์ฯ เข้าซื้อลงทุน และบริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับกองทรัสต์ฯ เพื่อนำกำไรจากการดำเนินงานมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของกอง

Adelphireit

OUR TEAM

บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การบริหารจัดการกองทรัสต์ การกำกับดูแลกิจการ และการเงินชั้นนำของประเทศ

นายกิตติ มนัสสากร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

+more detail

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา

กรรมการบริหาร และ CEO

+more detail

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

กรรมการ

+more detail

นายปริย ตัณฑเกษม

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน

+more detail

นางสาวประไพพรรณ ฝูงวานิช

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

+more detail


นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

กรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

คุณไตรเตชะ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

นอกจากนี้คุณไตรเตชะยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจในภาพรวม เพื่อวางแผนกลยุทธ์และ พิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนิน ธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณไตรเตชะจบการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Commerce สาขา Marketing Economics จาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโท Master of Business Administration ด้าน Marketing and Strategic Management จาก Sasin Graduate Institute of Businsess Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact us: contact@adelphirm.com


นายปิยะพงศ์ พินธุประภา

กรรมการบริหาร และ CEO

ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

คุณปิยะพงศ์ ร่วมทำงานกับบริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท

โดยก่อนหน้านี้ คุณปิยะพงศ์ ทำงานกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ ในฐานะ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2557 จนถึง กรกฎาคม 2562 โดยรับผิดชอบในการบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ WHART ซึ่งเป็นหนึ่งในกอง REIT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในในประเทศไทยตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และ WHABT (อาคารสำนักงาน)

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับดับบลิวเอชเอ คุณปิยะพงศ์ ทำงานที่สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึง ปีพ.ศ. 2556 โดยรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์และติดตามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

คุณปิยะพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์ จาก Cass Business School, City University เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK)

Contact us: piyapongp@adelphirm.com 081-498-6889


นายกิตติ มนัสสากร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

คุณกิตติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระให้กับบริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณกิตติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ และประเมินการให้เงินสินเชื่อที่มีทรัพย์สินค้ำประกัน ซึ่งรวมถึง การให้สินเชื่อโครงการ การให้สินเชื่อทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โครงการโรงไฟฟ้า การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น คุณกิตติร่วมงานกับธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของธนาคารมิซูโฮ จำกัด

คุณกิตติจบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาโท ด้านวิศวกรรมการเงิน จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Contact us: contact@adelphirm.com

นายปริย ตัณฑเกษม

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน

ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

คุณปริย ร่วมทำงานกับบริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน

คุณปริย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งในการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การปรับปรุง การก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549

คุณปริย จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง จาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Contact us: contact@adelphirm.com

นางสาวประไพพรรณ ฝูงวานิช

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา

คุณประไพพรรณ ร่วมทำงานกับบริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์

คุณประไพพรรณ มีประสบการณ์ทำงานทั้งในด้านการเงินกับธนาคารทิสโก้ และการบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ WHART และ WHABT กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณประไพพรรณ จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์การลงทุน จาก Aston University เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร (UK)

Contact us: contact@adelphirm.com

ร่วมมือกับเรา

บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารกอง REIT

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเสาะหาอสังหาริมทรัพย์หลายๆ ประเภท เช่น อาคารสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ โรงงานคลังสินค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เป็นต้น เพื่อซื้อเป็นการลงทุนให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กอง REIT) และเพื่อเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของกอง REIT

หากท่านสนใจนำอสังหาริมทรัพย์ของท่านไปจัดตั้งกอง REIT หรือขายอสังหาริมทรัพย์ของท่าน โปรดติดต่อเราที่ contact@adelphirm.com, piyapongp@adelphirm.com หรือ
โทร 081 498 6889

CONTACT US

บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด 333/13 อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ ชั้น7 ห้อง 71
ซอยสุชุมวิท 55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 081-498-6889

อีเมล์: contact@adelphirm.com, piyapongp@adelphirm.com

Adelphireit